Общи условия на Takeaway.com кампанията  “Кампания за ваучери”

Тези Общи условия са приложими за Кампанията Ваучери за клиенти („Кампанията“) от Takeaway.com Central Core B.V., която се провежда от 11-06-2021 до 11-07-2021.  Ресторантите могат да участват в кампанията, като поръчат над определена сума - праг в нашия Партньорски онлайн магазин през периода на кампанията. Когато ресторантите поръчат над тази сума, и се включат в кампанията, те ще получат стойността на прага във ваучери за клиенти. Само регистрирани ресторанти-партньори могат да имат достъп до ваучерите за клиенти на Кампанията.

Общи условия

1. Кампанията се организира от Takeaway.com Central Core BV - частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно законодателството на Нидерландия, със седалище на адрес: Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam и действащо за собствена сметка и от името на всяко юридическо лице или лице, което контролира, е контролирано от или което се намира под общия контрол, пряко или непряко, на Takeaway.com Group BV (наричано по-долу „Takeaway.com“).

2. С участието си в Кампанията, Вие, наричани по-долу „Участник“, декларирате, че сте съгласен(на) с тези Общи условия.

3. Кампанията ще започне на 11-06-2021 и ще приключи на 11-07-2021.

4. Участниците, които действат в нарушение на тези условия, ще бъдат изключени от участие в Кампанията.

Кампанията

5. Кампанията е регистрирана на http://shop.takeaway.com/bg 

6. За да участва в Кампанията, Участникът трябва да:

а. Направи поръчка над 60 лв., (вкл. ДДС) в Партньорския онлайн магазин.

b. Съгласи се с Общите правила и условия на тази кампания и заяви, че той / тя иска да получи ваучерите за клиенти като постави отметка в квадратчето за включване на страницата за плащане в Партньорския онлайн магазин.

7. Участникът, който е изпълнил условията a и b от член 6, ще получи стойността на прага във ваучери за клиенти.

8. Участниците могат да участват в кампанията колкото пъти поискат.

9. Takeaway.com си запазва правото да спре, оттегли или разшири Кампанията по всяко време и може да направи това по свое усмотрение.

Участници

10. Всеки може да участва в Кампанията с изключение на (членове на семейството на) служители на Takeaway.com, компании от групата на Takeaway.com и трети лица, ангажирани от Takeaway.com за изпълнението на тази Кампания.

11. За участие в Кампанията е необходима минимална възраст от 18 години. Участници на възраст под 18 години трябва да имат разрешение от техните родители или настойници, за да участват в Кампанията. Ние обаче не сме в състояние да проверим дали даден Участник е на възраст над 18 години. Затова съветваме родителите да участват в онлайн дейностите на своите деца. 

12. Takeaway.com може да откаже или да изключи Участници по свое усмотрение, без да посочва причина за това и без да носи отговорност за щети на Участника.

Ваучери за клиенти 

13. Участникът, който е изпълнил условията a и b от член 6, ще получи ваучери за клиенти на стойност 60 лв. Стойността на един ваучер за клиенти е 10 лв. 

14. Ваучерите за клиенти ще бъдат изпратени на участниците по пощата и не по-късно от две седмици след като участникът е изпълнил условията за получаване на ваучери за клиенти на http://shop.takeaway.com/bg 

15. Ваучерите за клиенти не могат да бъдат заменени за пари, стоки или услуги. В случай на отказ на ваучерите за клиенти наградата остава собственост на Takeaway.com.

16. Ваучерите за клиенти са персонализирани и следователно могат да бъдат изразходвани само в ресторанта на участника. Ваучерите за клиенти не подлежат на прехвърляне на други лица.

17. Ваучерите за клиенти ще бъдат валидни до 1-12-2021. Ваучерите не могат да бъдат върнати или заменени за други ваучери и не могат да се комбинират с други ваучери от всякакъв вид. При осребряване на ваучер се прилагат Общите условия на Takeaway.com и условията на самия ваучер.

18. Ваучерите не могат да се продават на или чрез трети страни и участниците нямат право да разпространяват повече от един ваучер на всеки клиент. Takeaway.com си запазва правото да отменя всяко използване на ваучерите, ако открие някакви признаци на горните ограничения или ако има съмнение за измама или злоупотреба, като в този случай Takeaway.com може да Ви начисли общата стойност на ваучерите на следващата Ви месечна фактура.

19. Takeaway.com може по всяко време да откаже да предложи ваучерите за клиенти на участници в случай на множество анулирания на поръчки по време на или след крайната дата на кампанията.

Защита на данните

20. Декларацията за защита на данните на Takeaway.com. и Общият регламент за защита на данните се прилагат към личната информация, споделена от Участника във връзка с тази Кампания.

21. Личната информация, предоставена от Участника на Takeaway.com във връзка с Кампанията, се използва за информиране на Участника за Кампанията и за информиране на Участника, ако е спечелил награда. Тези данни ще бъдат изтрити след три месеца.

Отговорност

22. Вие признавате, че участието в Кампанията е на Ваш собствен риск.

23. Takeaway.com не гарантира качеството на наградите, предоставяни от трети страни. 

24. Ако Кампанията бъде прекратена, изменена или спряна по каквато и да е причина, Takeaway.com и трети страни, ангажирани от Takeaway.com, не носят отговорност за щети или разходи, направени от Участниците, и Участниците нямат право на обезщетение.

Други

25. Тези Общи условия на Кампанията могат да бъдат намерени и изтеглени тук

26. Тези Общи условия на Кампанията няма да бъдат променяни от Takeaway.com по време на периода на Кампанията.

27. За тези условия се прилага законодателството на Нидерландия. Всеки спор, произтичащ от тази Кампания или тези условия, ще бъде представен на компетентния съд в Амстердам (Нидерландия). 

28. Данъците за хазарт, дължими за тази Кампания, ще бъдат начислени на ресторантите.

Ако спечелите награда, винаги се консултирайте със своите данъчни съветници. 

29. За оплаквания относно Кампанията, моля, свържете се с обслужването на клиенти на Takeaway.com.

Данни за контакт:

109 Bulgaria Blvd floor -1, office 27

Manastirski Livadi Quarter

1404 Sofia

Email: bg@takeaway.com

Tel: 0700 10 400

EN------------------------------------------------------------------------------------------------

Takeaway.com Campaign Terms & Conditions Voucher Campaign

These terms & conditions are applicable to the campaign Consumervouchers (“Campaign”) by Takeaway.com Central Core B.V., which runs from 11-06-2021 until 11-07-2021. Restaurants can participate in this campaign by ordering above a threshold on the Partner Webshop.When restaurants order above that threshold and opt-in for the campaign, they will receive the worth of the threshold in consumer vouchers. Only signed up partner restaurants can have access to the consumer vouchers of the Campaign. 

General

1. The Campaign is organized by Takeaway.com Central Core B.V. a private limited liability company incorporated under Dutch law, having its registered office at Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam and acting for itself and on behalf of any corporate entity or person that controls, are controlled by or under the common control, directly or indirectly, with Takeaway.com Group B.V. (hereinafter referred to as ‘Takeaway.com’). 

2. By participating in the Campaign you, hereinafter also referred to as “Participant”, declare to agree with these terms and conditions.

3. The Campaign will start at 11-06-2021 and ends at 11-07-2021.

4. Participants that act in violation with these conditions will be excluded from participation in the Campaign. 

The Campaign 

5. The Campaign is enrolled on http://shop.takeaway.com/bg 

6. To take part in the Campaign the Participant has to:

a. Order above 60 BGN,( incl. VAT) in the Partner Webshop

b. Agree to the Terms & Conditions of this campaign and state that he/she wants to receive the consumer vouchers in an opt-in in the checkout of the Partner Webshop. 

7. The participant who has fulfilled conditions a and b from article 6 will receive consumer vouchers with a worth of the threshold. 

8. Participants may participate in the Campaign as much as they like.

9. Takeaway.com reserves the right to suspend, revoke or extend the Campaign at any time and may do so in its sole discretion.

Participants

10. Everyone can participate in the Campaign with the exceptions of (family members of) employees of Takeaway.com, group companies of Takeaway.com and third parties engaged by Takeaway.com for the execution of this Campaign. 

11. A minimum age of 18 years is required for participation in the Campaign. Participants younger than 18 years of age need to have permission from their parents or guardians to participate in the Campaign. However, we cannot verify whether a Participant is over 18. We therefore advise parents to be involved in their children’s online activities. 

12. Takeaway.com may refuse or exclude Participants in its sole discretion, without giving a reason and without being liable for any damage of the Participant.

Consumer vouchers

13. The participant who has fulfilled the conditions a and b from article 6 will receive consumer vouchers with a worth of 60 BGN. The value of one Consumer voucher is 10 BGN.

14. The consumer vouchers will be sent to the participants by post and will not be sent later than two weeks after the participant has fulfilled the conditions to receive the consumer vouchers on http://shop.takeaway.com/bg 

15. The consumer vouchers cannot be exchanged for money, goods or services. In case of refusal of the consumer vouchers the prize will remain property of Takeaway.com. 

16. The consumer vouchers are personalized and therefore can only be spent at the participant's restaurant. The consumer vouchers are not transferable. 

17. The consumer vouchers will be valid until 1-12-2021. Vouchers cannot be returned or exchanged for other vouchers and cannot be combined with other vouchers of any kind. When redeeming the voucher, Takeaway.com general terms and conditions and the terms on the voucher itself apply.

18. The vouchers may not be sold to or via third parties and participants are not allowed to distribute more than one voucher to each customer.Takeaway.com retains the right to block any usage of the vouchers if it detects any signs of the above, fraud or abuse, in which case Takeaway.com may charge you for the total value of the vouchers on your next monthly invoice. 

19. Takeaway.com can at any time refuse to offer the consumer vouchers in case of multiple order cancellations during or after the end date of the campaign.

Privacy

20. Takeaway.com’s privacy statement and the General Data Protection Regulation apply to the personal information shared by participants in connection to this Campaign. 

21. The personal information made available by the Participant to Takeaway.com in connection to the Campaign is used to inform the Participant about the Campaign and to inform the Participant if he/she has won a prize. This data will be deleted after three months.

Liability

22. You acknowledge that participation in the Campaign is at your own risk.

23. Takeaway.com does not guarantee the quality of the products provided by third parties.

24. If the Campaign is terminated, modified or suspended for any reason whatsoever, Takeaway.com and third parties engaged by Takeaway.com, are not liable for any damage of or costs made by Participants and Participants are not entitled to compensation.

Others

25. These Campaign terms and conditions can be found and downloaded here

26. These Campaign terms and conditions will not be changed by Takeaway.com during the term of the Campaign. 

27. Dutch law applies to these terms and conditions. Any dispute arising from this campaign or these conditions will be submitted to the competent court in Amsterdam (the Netherlands). 

28. Any taxes (or other gambling taxes) due in respect of this Campaign are for the account of the restaurants.

29. For complaints about the Campaign, please contact the Takeaway.com customer service. 

Contact details:

109 Bulgaria Blvd floor -1, office 27

Manastirski Livadi Quarter

1404 Sofia

Email: bg@takeaway.com

Tel: 0700 10 400