JET Actievoorwaarden Kortingsvoucher Campagne

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Kortingsvouchers voor klanten (“de Actie”) georganiseerd door Takeaway.com Central Care B.V., startend op 11-06-2021 en eindigend op 11-07-2021. Restaurants kunnen deelnemen aan deze campagne door boven een drempel te bestellen in de Partner Webshop. Wanneer restaurants boven die drempel bestellen en zich aanmelden voor de campagne, ontvangen ze kortingsvouchers voor klanten. Alleen aangemelde partnerrestaurants kunnen deelnemen aan deze campagne.

Algemeen

1. De Actie wordt georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlandse recht, gevestigd te Amsterdam aan de Oosterdoksstraat 80 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69769753 handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon op persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Takeaway.com Group B.V. (“JET”).

2. Door deelname aan de Actie, gaat u, hierna ook aangeduid als “Deelnemer” akkoord met deze voorwaarden.

3. De Actie begint op 11-06-2021 en eindigt op 11-07-2021.

4. Deelnemers die handelen in strijd met deze Actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

De actie

5. De actie wordt gehouden op shop.takeaway.com/nl-BE.

6. Om mee te doen aan de Actie moet de Deelnemer:

a. Bestelling plaatsen boven €50,- (inclusief BTW) in de Partner Webshop

b. Akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van deze campagne en aangeven dat hij/zij de kortingsvouchers voor klanten wil ontvangen in een opt-in bij het afrekenen in de Partner Webshop.

7. De Deelnemer die aan voorwaarden a en b van artikel 6 heeft voldaan, ontvangt gepersonaliseerde kortingsvouchers voor klanten ter waarde van €150,-.

8. Deelnemers mogen zoveel aan de Actie deelnemen als zij willen.

9. JET behoudt zich het recht voor de Actie op elk moment op te schorten, in te trekken of te verlengen en kan dit naar eigen goeddunken doen.

Deelnemers

10. Iedereen kan deelnemen aan de Campagne met uitzondering van (familieleden van) medewerkers van JET, groepsmaatschappijen van JET en derde partijen die door JET zijn ingeschakeld voor de uitvoering van deze Actie.

11. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen goedkeuring te hebben van ouders of voogd om deel te kunnen nemen aan deze actie. Helaas zijn wij niet in staat te verifiëren of onze Deelnemers jonger zijn dan 18 jaar. Daarom adviseren wij ouders betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun kinderen.

12. JET kan Deelnemers naar eigen goeddunken weigeren of uitsluiten, zonder een reden op te geven en zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade van de Deelnemer.

Kortingsvouchers voor klanten

13. De Deelnemer die heeft voldaan aan de voorwaarden a en b uit artikel 6 ontvangt kortingsvouchers voor klanten met een totale waarde van €150,-. De waarde van één kortingsvoucher is €5,-.

14. De kortingsvouchers voor klanten zullen per post aan de Deelnemers worden toegezonden en niet later dan twee weken nadat de Deelnemer heeft voldaan aan de voorwaarden om de kortingsvouchers te ontvangen op (shop.takeaway.com/nl-BE).

15. De kortingsvouchers kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen of diensten. In geval van weigering van de prijs en/of de prijs kan niet worden betaald, blijft de prijs eigendom van JET.

16. De kortingsvouchers zijn gepersonaliseerd en kunnen dus alleen in het restaurant van de Deelnemer worden besteed. De kortingsvouchers zijn niet overdraagbaar.

17. De kortingsvouchers zijn geldig tot 01-12-2021. Vouchers kunnen niet worden geruild of ingewisseld voor andere vouchers en kunnen niet worden gecombineerd met andere vouchers van welke aard dan ook. Bij het inwisselen van de voucher zijn de algemene voorwaarden van JET en de voorwaarden op de voucher zelf van toepassing.

18. De kortingsvouchers mogen niet aan of via derden worden verkocht en het is Deelnemers niet toegestaan meer dan één voucher aan elke klant te verstrekken. JET behoudt zich het recht voor elk gebruik van de vouchers te blokkeren als het tekenen van het bovenstaande, fraude of misbruik ontdekt, in welk geval JET de totale waarde van de vouchers op je volgende maandelijkse factuur in rekening mag brengen.

19. JET kan te allen tijde weigeren de kortingsvouchers aan te bieden in geval van meerdere annuleringen van bestellingen tijdens of na de einddatum van de campagne.

Privacy

20. Zowel de privacyverklaring van JET (https://shop.takeaway.com/nl-BE/content/privacy-statement) als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) zijn van toepassing op de persoonlijke informatie die door de Deelnemer wordt gedeeld in verband met deze Actie.

21. De persoonlijke informatie die de Deelnemer aan JET ter beschikking stelt in verband met de Campagne, wordt gebruikt om de Deelnemer over de Actie te informeren en de Deelnemer te informeren als hij/zij een kortingsvoucher ontvangt. Deze gegevens worden na drie maanden verwijderd.

Aansprakelijkheid

22. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie op eigen risico is.

23. JET garandeert de kwaliteit van de prijzen die door derden worden verstrekt niet.

24. Wordt de Actie om welke reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort, dan zijn JET en door JET ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die door Deelnemers worden gemaakt en Deelnemers hebben geen recht op compensatie.

Overig

25. Deze Actievoorwaarden zijn te vinden en te downloaden op https://shop.takeaway.com/nl-BE/content/actievoorwaarden-vouchercampagne-euro2020.

26. Deze Actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet worden aangepast door JET.

27. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Actie of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam (Nederland).

28. Eventueel verschuldigde belastingen (of andere kansspelbelasting) uit hoofde van deze Actie zijn voor rekening van de restaurants.

29. Neem voor klachten over de Actie contact op met de klantenservice van JET.

Contactgegevens:

Havenlaan 86C B411

1000 Brussel - België

Email : be@takeaway.com

Tel : 02 375 92 32