Декларация за защита на данните на Партньорския онлайн магазин

Настоящата Декларация за защита на данните се отнася за обработването на лични данни на Ресторанти Партньори, които използват Партньорски онлайн магазин Just Eat на Takeaway.com. Освен ако не е посочено друго, администраторът на данни за обработване на тези лични данни е Takeaway.com Group B.V. и/или JET (включително дъщерните компании на Just Eat Takeaway.com N.V.)

В JET се ангажираме да изградим най-голямата общност за храни в света и това започва със защита на поверителността на всички лица в нашата общност. Това означава, че ще защитаваме личните данни на всички посетители, които използват нашите Услуги.

Какви лични данни обработваме и защо
„Лични данни“, наречени също „Вашите данни“ в настоящата Декларация, означава всяка информация или набор от информация, от която можем да Ви идентифицираме лично пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификатор, например име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, Вашето резюме, писмо за справка и т.н. Това не включва данни, при които информацията за самоличност е премахната (анонимни данни).

Когато взаимодействате с JET чрез нашите Услуги, ние събираме и обработваме Вашите лични данни. JET може да обработва Вашите лични данни за следните цели

1. Процес на поръчка

Ние обработваме следните лични данни, които са необходими за изпълнението на Вашата поръчка в нашия Партньорски онлайн магазин и правното основание за това обработване на лични данни е изпълнението на договор с Вас. За тази цел обработваме следните данни: 

 • Име (на компания)
 • Данни за адрес
 • Данни за контакт
 • Номер, издаден от Търговска палата, номер по ДДС (където е приложимо)
 • Данни за поръчка и данни за транзакция
 • Данни за плащане

2. Обслужване на клиенти

Когато се свързвате с нашия отдел за обслужване на клиенти, ще използваме предоставените от Вас лични данни, за да отговорим на Вашия въпрос или да обработим жалбата Ви. Правното основание за това обработване на лични данни е, че са необходими за изпълнение на договор и/или за спазване на правните задължения на JET, както е дефинирано в ОРЗД. Ние обработваме следните лични данни за целите на обслужване на клиентите:

 • Име
 • Данни за адрес (ако е приложимо)
 • Данни за контакт
 • Данни за поръчка и транзакция
 • Данни за плащане (ако е приложимо)
 • Коментари (ако е приложимо) 

3. Маркетингови съобщения

Също така обработваме Вашите данни, за да можем да Ви изпращаме (персонализирани) маркетингови съобщения и известия. Ние обработваме Вашите лични данни за тези маркетингови цели въз основа на Вашето съгласие, освен ако Вашето съгласие не е необходимо съгласно приложимото законодателство. Ако искате да промените предпочитанията си относно получаването на тези съобщения, можете да се отпишете чрез връзката за отписване в съобщението или чрез нашия формуляр за поверителност. Ние обработваме следните данни за маркетингови цели:

 • Име (на компания)
 • Данни за адрес
 • Данни за контакт
 • Данни за кампанията (незадължителни)
 • ID на устройството (ако е приложимо)
 • Бисквитки и технологични данни (ако е приложимо)

4. Кампании и конкурси

JET обработва също Вашите лични данни, когато участвате в някоя от нашите кампании и/или конкурси. Ние обработваме Вашите лични данни за кампании и/или конкурси само ако сте ни предоставили Вашето съгласие. Ние обработваме следните данни за тези кампании и конкурси:

 • Име
 • Данни за контакт
 • Данни за адрес (ако е приложимо)
 • Участия в кампания (ако е приложимо)

5. Бисквитки

Освен това JET използва бисквитки за функционални, аналитични и маркетингови цели. Функционалните бисквитки са необходими за използването на уебсайта. Данните от аналитичните и маркетинговите бисквитки не са свързани с другите данни, които предоставяте по време на процеса на поръчка. За повече информация относно бисквитките моля, направете справка с нашата Декларация за бисквитки.

Допълнителни цели

Ще използваме данните, получени чрез Технологиите, само за описаните по-горе цели. Ако възнамеряваме да използваме данните за друга цел, ще предприемем подходящи мерки, за да Ви информираме в съответствие със значимостта на промените, които правим. Когато това се изисква от приложимото законодателство относно защитата на данните, ние ще получим Вашето съгласие.

Възраст
Нашият уебсайт и свободните работни места не са предназначени за лица, определени като непълнолетни от приложимите местни закони, нито възнамеряваме да събираме лични данни на посетители на уебсайта, които са под определената законна възраст. Въпреки това, ние не можем да потвърдим възрастта на посетителите или кандидатите. Затова съветваме родителите и/или законните настойници да наблюдават онлайн дейностите на децата си за предотвратяване събирането на техните лични данни без родителско съгласие. Ако считате, че сме събрали лични данни на непълнолетно лице без съгласие, моля, свържете се с нас чрез нашия формуляр за поверителност. След това ще пристъпим към изтриване на тези данни.

Автоматизирано вземане на решения

JET използва автоматизирано вземане на решения и профилиране за изпълнение на споразумението с Вас и за подобряване на нашата платформа. Ако сте ресторант-партньор, JET използва данни за Вашите приходи, за да зададе лимит на разходите въз основа на приходите на ресторанта и използва данните за Вашия ресторант (напр. тип кухня и меню), за да Ви осигури по-персонализирано изживяване при пазаруване. 

Когато такова автоматизирано вземане на решения и/или профилиране води до отрицателно решение за Вас и не сте съгласни с него, можете да се свържете с нас чрез нашия формуляр за поверителност. След това ще преценим отново ситуацията. 

За каква продължителност съхраняваме личните данни
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазване на всякакви законови, счетоводни или отчетни изисквания. За определяне подходящия период за съхранение на лични данни, ние вземаме предвид обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от ощетяване от неразрешеното им използване или разкриване, целите, за които ги обработваме, дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

При някои обстоятелства можем да анонимизираме Вашите лични данни, така че да не могат повече да бъдат свързани с Вас, като в този случай можем да използваме такава информация без допълнително уведомление. 

Ако имате въпроси относно начина, по който съхраняваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас чрез нашия формуляр за поверителност.

Споделяне на Вашите лични данни с други лица

JET може да работи и/или да споделя данни с други компании в рамките на групата JET и други трети страни за извършване на посоченото по-горе обработване. 

Тези компании от групата и трети страни ще обработват Вашите лични данни от наше име (като обработващи данни) или като самостоятелни администратори на данни и ще имат достъп до Вашите лични данни за целите, описани в настоящата Декларация. Ние изискваме от компаниите от групата и трети страни да защитават данните в съответствие със стандартите, определени в настоящата Декларация, и предприемаме подходящи мерки съгласно приложимите закони за защита на данните, за да гарантираме същото ниво на защита и поверителност на Вашите лични данни. 

Ние ще споделяме също Вашите данни с други трети страни, когато е уместно или изисквано от приложим закон или наредба (включително съдебна заповед) или когато считаме, че разкриването е необходимо за упражняване, установяване или защита на законни права, или за защита на жизненоважни интереси на едно лице. Такива администратори на трети страни може да включват правоприлагащи органи. 

Можем също така да разкрием Вашите Данни на дадена компания или потенциален купувач на всички или по същество всички наши активи във връзка с продажба или трансфер на тези активи.

Вашите данни може да бъдат споделени със следните страни:

 • Доставчици на услуги, като доставчици на софтуер, хостинг, поддръжка на приложения, доставка, логистика, информационна сигурност и др. 
 • Партньори за изпълнение
 • Професионални консултанти
 • Държавни или регулаторни органи
 • Компетентни органи за издаване на визи и данъчни органи
 • Застрахователни компании
 • Когато е приложимо, с търговци, доставчици на платежни услуги и като Adyen (за техните декларации за поверителност, моля, вижте тук), което улеснява платежните транзакции 
 • Доставчици на маркетингови услуги
 • Всяка друга страна, при условие че сте дали съгласието си за разкриване.

Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт може да включва връзки към уебсайтове на трети страни. Когато осъществявате достъп до такива уебсайтове на трети страни, имайте предвид, че всеки от тези уебсайтове има своя Декларация за поверителност. Въпреки че JET полага големи грижи при подбора на уебсайтове, към които да съдържа връзка, не можем да поемем отговорност за начина, по който те обработват Вашите данни.

Информация, която получаваме от източници трети страни

Информацията, която получаваме от източници трети страни, са аналитични отчети и анкети за пазарни проучвания с цел:

 • измерване на ефикасността на маркетингови кампании за нашите Услуги; и
 • по-добро разбиране на Вашите предпочитания, за да персонализираме подходящо нашите маркетингови кампании и Услуги.

Ние се възползваме също от публично достъпна информация от публичните власти и местните власти, за да проверим дали разполагате с правилния лиценз и сертификати за функциониране на Вашия ресторант.

Уверяваме се, че имаме правно основание да събираме и използваме Вашата лична информация. Правното основание, на което се базираме, ще се промени в зависимост от типа на информацията и контекста, в който я събираме. Нашето главно основание за събиране и използване на информация, получена от източници трети страни, е да изпълняваме нашия договор с Вас, но можем също така да обработваме информацията, когато имаме законен бизнес интерес с цел непрекъснато подобряване на нашите Услуги и улесняване на сътрудничеството с Вас.

Къде се изпращат Вашите данни

Ние можем да прехвърляме Вашите лични данни извън Европейската икономическа зона. Това може да включва прехвърляне или достъп до тях от други юрисдикции, които може да не осигуряват ниво на защита, еквивалентно на законодателството на ЕС относно защитата на данните. Когато прехвърляме лични данни, ще вземем предвид всички приложими законови задължения, свързани с прехвърлянето на лични данни и, когато не е налице решение за адекватност на европейската комисия (ЕК), ще разчитаме на подходящи предпазни мерки, включително одобрени от ЕК стандартни договорни клаузи. 

Права, въпроси или жалби

Ние Ви информираме, че по отношение на личните данни можете да упражнявате правата, предвидени в приложимите закони за защита на данните, които могат да включват: 

 • Правото да бъдете информирани: Получаване на информация за събирането и използването на Вашите лични данни от нас. 
 • Правото на достъп: Да получите достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас, да получите информация за начина, по който се обработват от нас и при определени условия да получите копие от Вашите лични данни, които са в процес на обработване. 
 • Правото да проверите точността на Вашите лични данни: Да поискате коригиране, ако някои от Вашите лични данни, съхранявани от нас, са неточни, непълни или изискват актуализация. 
 • Правото да бъдете забравени: При определени обстоятелства може да имате право да поискате от нас да изтрием или да унищожим по друг начин Вашите лични данни, които съхраняваме. 
 • Правото да ограничите (т.е. да предотвратите) обработването на Вашите лични данни: Ако изискванията са изпълнени, ние няма да обработваме Вашите лични данни за цели, различни от тяхното съхраняване.
 • Правото да възразите срещу използването на Вашите лични данни за определена(и) цел(и): Ние ще прекратим обработването на Вашите лични данни при поискване от Вас, ако ги обработваме на друго правно основание, а не въз основа на Вашето съгласие.
 • Право на оттегляне на съгласието: Ако се базираме на Вашето съгласие като правно основание за използването на Вашите лични данни, Вие можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Вашето искане няма да се отрази на законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето.
 • Правото на преносимост на данните: Ако сте ни предоставили лични данни директно, ние ги използваме с Ваше съгласие или за изпълнение на договор и тези данни се обработват с помощта на автоматизирани средства, можете да поискате от нас копие от тези лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат (ако е технически възможно) за повторно използване с друга услуга или бизнес в много случаи.
 • Права, свързани с автоматизирано вземане на решения и профилиране. 
 • Подаване на жалба: Имате право да предявите иск пред Вашия компетентен орган за защита на данните. Ще се радваме обаче да отговорим самостоятелно на Вашите притеснения, затова, моля, свържете се първо с нас.

За да упражните правата си, моля, свържете се с нас чрез нашия формуляр за поверителност.

Моля, имайте предвид, че съобщенията, изпратени по имейл, не винаги са сигурни. Ето защо, моля, не включвайте чувствителна информация във Вашите имейли до нас.

Ще направим всичко възможно, за да отговорим на искането Ви своевременно и безплатно, освен в случаите, когато това изисква прекомерни усилия. В определени случаи може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да можем да предприемем действия по Ваше искане.

Важно е Вашите лични данни да се поддържат точни и актуални. В случай на промяна на някои от личните данни, които съхраняваме за Вас, моля, уведомете ни, докато съхраняваме тези данни. Ако споделите с нас данни на други лица, Ваша отговорност е да събирате такива данни в съответствие с местните законови изисквания. Например, Вие трябва да информирате лицата, чиито данни ни предоставяте, за съдържанието на тази Декларация и да получите тяхното предварително съгласие.

Ако имате други въпроси или оплаквания относно обработването на Вашите лични данни, ще се радваме да разговаряме с Вас. Бихме искали също да научим Вашите отзивие, ако имате съвети или предложения за подобряване на нашата политика за поверителност. За повече информация относно използването на Вашите лични данни или упражняването на Вашите права, както е посочено по-горе, моля, свържете се с нашата Служба за защита на данните на Групата чрез нашия формуляр за поверителност или данните за контакт, посочени по-долу. 

Защита

Takeaway.com се отнася сериозно със защитата на Вашите данни и предприема подходящи мерки за предотвратяване на злоупотреба, загуба, неръзрешен достъп, нежелано разкриване и неразрешено изменение. Ако считате, че информацията Ви не е защитена правилно или има доказателства за злоупотреба, моля, свържете се с нас чрез нашия формуляр за поверителност

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси или притеснения относно настоящата Декларация за поверителност и/или нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нашето Длъжностно лице относно защитата на данните чрез нашия формуляр за поверителност или като се свържете с нашето Длъжностно лице относно защитата на данните/Съвета за поверителност:

Длъжностно лице относно защитата на данните/Съвет за поверителност - Takeaway.com Group B.V.

Piet Heinkade 61

1019 GM AmsterdamOosterdoksstraat 80

1011 DK Amsterdam

Нидерландия

Актуализации на тази Декларация за поверителност

Можем да актуализираме тази Декларация периодично в съответствие с променящите се правни, технически или бизнес промени. Когато актуализираме нашата Декларация, ще предприемем подходящи мерки, за да Ви информираме, в съответствие със значимостта на промените, които правим. Когато това се изисква от приложимото законодателство относно защитата на данните, ние ще получим Вашето съгласие за всякакви съществени промени в тази Декларация за поверителност.

Препоръчваме Ви да преглеждате периодично тази Декларация за актуална информация относно нашите практики за поверителност.

Тази Декларация за поверителност може да бъде актуализирана и е актуализирана за последен път на 29 юни 2022 г.