Промоционални условия за наградите Takeaway.com Awards 2021, България

Промоционални условия за наградите Takeaway.com Awards 2021, България

Тези промоционални условия (наричани по-долу: „Условията”) се прилагат за наградите Takeaway.com Awards 2021 r. (наричани по-долу: „Takeaway.com Awards” или „Промоция”).Наградите Takeaway.com Awards са ежегоден конкурс в търсене на най-добрите ресторанти, свързани с Takeaway.com. Всички ресторанти, които отговарят на изискванията на настоящите Условия, се включват автоматично.

Ресторантите може да спечелят следните награди: специална награда на Takeaway.com, повече видимост на Takeaway.com, специален избор от брандирани продукти, ваучери за намаления за Вашите клиенти и „Top Rank” тласък за една седмица.

Има различни категории победители на наградите Takeaway.com Awards:

1.Най-добър ресторант: Кулинарен стил

Ще бъде избран по един национален победител за всяка от следните категории:

    • Най-добър вегетариански ресторант

    • Най-добър бургер ресторант

    • Най-добър азиатски ресторант

    • Най-добър български ресторант

    • Най-добър ресторант за международна кухня

    • Най-добър италиански ресторант

    • Най-добър ориенталски ресторант

2. Най-добрите ресторанти в България

Ще бъде избран по един национален победител за всяка от следните категории:

    • Най-добрите ресторанти в България

    • Най-добър нов ресторант

3. Най-добър ресторант в града

За победител ще бъде избран по един ресторант за всеки участващ град, посочен от Takeaway.com (вижте https://www.takeaway.com/bg/partnyori/blog ) за следната категория:

    • Най-добър ресторант в Бургас

    • Най-добър ресторант във Варна

    • Най-добър ресторант в София

    • Най-добър ресторант в Пловдив

    • Най-добър ресторант в Стара Загора

    • Най-добър ресторант в Русе

Критерии за номинация

Ще има 10 номинирани за всяка категория и се определят от Takeaway.com. При номинирането на кандидатите за тези награди се вземат предвид следните фактори, измерени през последните 12 месеца (Октомври 2020 – Октомври 2021):

Търговски фактори:

    • Наличност

    • Поръчки на ден

    • Брутна стойност на стоката за ден

    • Отказани поръчки

    • Дни онлайн

Клиентски фактори:

    • Уникални клиенти

    • Процент на повторните поръчки

    • Оценки от отзивите

    • Брой оценки

Използва се претеглен резултат, за да се гарантира, че внимателно са взети предвид всички променливи.

При номиниране на кандидатите за наградата “Избор на публиката”, номинираните ще бъдат подбрани лично от екипа на Takeaway.com въз основа на оценките от отзивите им и колко тясно са свързани с категорията на наградата. Тези номинации са по преценка на екипа на Takeaway.com.

Промоцията

1. Наградите Takeaway.com Awards се организират от Takeaway.com Central Core BV, частна компания с ограничена отговорност, учредена съгласно холандското законодателство, установена в Амстердам на Oosterdoksstraat 80 и регистрирана в Търговския регистър на Търговската камара под номер 69769753, действаща самостоятелно и от името на всяко юридическо лице или лице, което пряко или косвено контролира, се контролира или попада под съвместен контрол от Takeaway.com Group BV.

2. Настоящите Общи условия се прилагат за наградите Takeaway.com Awards и Участници се съгласяват с тези Общи условия. Участниците, които нарушат настоящите Общи условия, ще бъдат изключени от участие в Промоцията.

3. Служителите на Takeaway.com, техните свързани, свързани или дъщерни компании и техните семейства, агенти или всеки, свързан с Промоцията, са изключени от участие в Промоцията.

4.Промоцията започва на 4 октомври 2021 г. и приключва през февруари 2022 г. („Период на промоцията“).

5. Наградите Takeaway.com Awards ще се провеждат на платформата Takeaway.com

6. За да има право да участва в промоцията и да има шанс да спечели награда за ресторант, в наградите Takeaway.com, участникът трябва:

а. Да е свързан и достъпен онлайн на Takeaway.com за целия период на промоцията.

b. Да е установен в България и/или в един от участващите градове

c. Бъде номинирани за една от наградите

(Всички заедно, „Критерии за допустимост“)

7. Участникът, който е изпълнил критериите , може да спечели една или повече награди за ресторант. Победителите се определят безпристрастно от Just Eat Takeaway.com.

8. Takeaway.com не таксува комуникационни разходи за участие в Takeaway.com Awards.

9. Takeaway.com си запазва правото да оттегли или спре временно Промоцията по всяко време без предварително писмено предизвестие и/или да промени или измени настоящите Общи условия по всяко време, без да носи отговорност пред участниците.

10. Промоционалните материали, свързани с Промоцията, също са част от настоящите Общи условия, но в случай на конфликт между тези промоционални материали и настоящите Общи условия, тези Общи условия имат предимство.

11. Takeaway.com може да откаже или изключи номинираните и победителите по свое усмотрение, без да посочва причина и без да носи отговорност за щети, претърпени от Участника.

12. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки потребител или Участник в ресторант, за който смята, че не спазва настоящите Общи условия или не участва в духа на Промоцията, или е заподозрян, че участва в нечестно или несправедливо поведение. Организаторът си запазва правото да използва своята преценка във всяко отношение и да наложи всякакви санкции или санкции, които сметне за подходящи. Ако се предположи или потвърди измама от Участник, въпросният участник ще бъде незабавно дисквалифициран. Следното във всеки случай ще се разбира като измама: подправяне, закупуване и/или по друг начин повлияване на ревюта на Takeaway.com за наградите.

Избор и обявяване на победителите:

13. Победителите се определят безпристрастно от Takeaway.com и от тяхното представяне на платформата.

14. „Победителите в наградите Takeaway.com Awards се определят по преценка на Takeaway.com и въз основа на факторите за номинация, оценките на отзивите на ресторанта и доколко те са подходящи за категорията на наградите.

15. Носителите на наградите Takeaway.com Awards гарантират, че личните данни, предоставени на Takeaway.com, са верни, достоверни и пълни.

16. Пълният списък с победителите ще бъде обявен февруари 2022 г. на партньорския блог https://www.takeaway.com/bg/partnyori/blog , като се използва името на ресторанта на Участника.

Награди

17. Победителите в категорията „Най-добрият ресторант“ могат да спечелят следните награди за ресторанти:

a. Takeaway.com трофей

b. Специален избор от брандирани продукти за доставка

c. Пакети с изображения за социални медии за ресторантски партньори, които да се  използват в собствените  социални медии

d. Безплатна седмица „TopRank“, която да бъде организирана и управлявана от Takeaway.com (за яснота: няма да има възстановяване на сумите за собствените TopRank кампании на ресторанта).

18. Когато присъдената награда е ваучери за Партньорския уеб магазин, обратното изкупуване на тези ваучери ще бъде предмет на Общите условия на Партньорския онлайн магазин и всички допълнителни правила и условия, съобщени на съответния победител в момента на издаването на ваучера.

19. Ако не спечелите, но сте номинирани за категория, ще получите пакет за второ място. Пакетът победители на второ място се състои от:

а. Брандирана Takeaway.com раница

b. Пакет с изображения за социални медии за партньорски ресторантите, които да използвате в собствените социални медии

Условия, приложими както за потребителски награди, така и за награди за ресторанти

20. Наградите не могат да се прехвърлят, продават или заменят за пари или други стоки, награди или услуги. В случай, че Участникът откаже Награда, Наградата остава собственост на Takeaway.com

21.Наградите са в зависимост от наличността. Организаторът си запазва правото да замени Наградите (или която и да е част от тях) с друга награда с еквивалентна или по-висока стойност, в случай че оригиналната(ите) предложена(и) Награда(и) не е (са) налична(и) или поради събитие извън контрола на Организатора (включително но не само когато Наградата е изтеглена от доставчика преди провеждането на Промоцията).

22.Наградите са лични и не подлежат на прехвърляне.

23.Всеки участник може да спечели максимум една Награда, освен ако не е посочено друго в настоящите Общи условия.

Поверителност

24. Декларацията за поверителност на Takeaway.com за собствениците на ресторанти, която може да бъде намерена на адрес https://restaurants.takeaway.com/bg , както и  Регламент относно защитата на личните данни (GDPR) се прилагат за личната информация, предоставена от Участника, споделена във връзка с наградите Takeaway.com Awards.

25. Участниците се съгласяват, че ако спечелят награда, ще бъдат обявени за победители със собственото и фамилното им име, както и името на ресторанта на ( https://www.takeaway.com/bg/partnyori/blog и в каналите на социалните мрежи на Takeaway.com.

26. Takeaway.com не носи отговорност за обработването на лични данни от каналите на социалните медии. Съветваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на каналите на социалните мрежи за повече информация относно обработката на лични данни от каналите на социалните медии.

Отговорност

27. Участниците се съгласяват, че участието в наградите Takeaway.com е на тяхна собствена отговорност.

28. Организаторът не поема никаква отговорност за каквито и да било щети, загуби, отговорности, наранявания или разочарования, нанесени или претърпени от Участник или негови/нейните придружители в резултат на влизане в Промоцията или приемане на която и да е Награда.

29. Нищо в настоящите Общи условия не изключва отговорността на Организатора за смърт или телесна повреда, причинена от небрежност, или за измама или измамно представяне.

30. Ако Промоцията бъде прекратена, изменена или преустановена по някаква причина, Takeaway.com и трети страни, ангажирани от Just Eat Takeaway.com, не носят отговорност за щети или разходи, понесени от Участниците и Участниците нямат право на обезщетение.

31. Takeaway.com и трети страни, ангажирани от Just Eat Takeaway.com, не носят отговорност за неизправности в мрежата, хардуера или софтуера, дължащи се на канали в социалните медии, в резултат на което данните се забавят или губят.

32. Печатните материали, включително флаерите, са обект на печатни грешки.

Разни

33. Тези Условия са достъпни и могат да се изтеглят на адрес.

34. Тези условия няма да бъдат коригирани от Takeaway.com по време на периода на промоцията на наградите Takeaway.com Awards, при условие че има явни грешки и правописни грешки.

35. Тези условия се уреждат от нидерландското законодателство. Всички спорове, произтичащи от наградите Takeaway.com Awards или от настоящите общи условия, ще бъдат отнесени до компетентния съд в Амстердам (Нидерландия).

36. Данъкът върху игрите на късмета, дължим за тази Промоция, ще бъде платен от Takeaway.com.

37. Ако спечелите награда, винаги се консултирайте с данъчните си консултанти.Възможно е спечелените награди да бъдат обложени с данъци, различни от данъка върху игрите на късмета.

38. За оплаквания относно наградите Takeaway.com, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Takeaway.com.

39. Ако даден ресторант не желае да участва, той трябва да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на Takeaway.com на [email protected].

Контакти

Бул. България 109, ет.-1, офис 27

Манастирски ливади

1404 София, България

Телефон: 0700 10 400

__________________________________________________________________________________________________________________

Takeaway.com Awards 2021 Promotional Terms Bulgaria

These promotional terms and conditions (hereinafter: ''Terms and Conditions'') apply to the Takeaway.com Awards 2021 (hereinafter: ''Takeaway.com ‘’Awards'' or ''Promotion''). The Takeaway.com Awards is an annual competition in the search for the best restaurants that are affiliated with Takeaway.com and is organised by Takeaway.com Central Core B.V. (‘’the Promoter’’, ‘’JET’’ or ‘’Just Eat Takeaway.com’’). Restaurants that meet the requirements as stated in these Terms and Conditions are automatically enrolled (‘’Participants’’) in the Promotion.

1. Restaurants

Restaurants are able to win prizes (the ‘’Restaurant Prizes’’) such as a unique Takeaway.com trophy, more visibility on the Takeaway.com, a unique range of merchandise items, discount vouchers for you to spread amongst consumers and “TopRank” boost for one week.

Within the Takeaway.com Awards, there are different types of winners:

a. Best Restaurant: Cuisine Type

For the cuisine type awards, one national winner will be chosen for each the following categories:

 • Best Vegetarian Restaurant
 • Best Burger Restaurant
 • Best Asian Restaurant
 • Best Bulgarian (traditional) Restaurant
 • Best International Restaurant
 • Best Italian Restaurant
 • Best Middle Eastern Restaurant

b. Best Restaurant: Bulgaria

For the national winners, one national winner will be chosen for each of the following categories:

 • Best restaurant of Bulgaria (country winner)
 • Best newcomer

c. Best Restaurant: City

For the city winners, one winner will be chosen for each participating city as selected by Just Eat Takeaway.com (please see https://www.takeaway.com/bg/partnyori/blog ) for the following category:

 • Best Restaurant in Burgas
 • Best Restaurant in Varna
 • Best Restaurant in Sofia
 • Best Restaurant in Plovdiv
 • Best Restaurant in Stara Zagora
 • Best Restaurant in Ruse

Nomination Criteria

There will be 10 nominees per category and are determined by Just Eat Takeaway.com. When nominating the nominees, the following factors (‘’Nomination Factors’’) are taken into account, measured over a period of the last 12 months (October 2020 - October 2021). 

Commercial Factors:

 • Availability rate 
 • Orders per day
 • GMV per day
 • Cancellation score
 • Days online

Customer Factors:

 • Unique customers
 • Repurchase rate
 • Review Ratings
 • Number of Ratings

A weighted score is used to ensure that all variables are counted carefully.

Nominees will also be handpicked by the Just Eat Takeaway.com team, determined at the discretion of the Just Eat Takeaway.com team, restaurant's review ratings and how closely they are relevant to the awards category. The restaurant partner needs to be online on Takeaway.com to be considered for nomination.''

2. Promotional Terms

The Promotion

1. The Takeaway.com Awards are organized by Takeaway.com Central Core B.V., a private company with limited liability, incorporated under Dutch law, established in Amsterdam at Oosterdoksstraat 80 and registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 69769753, acting for itself and on behalf of any legal entity or person who directly or indirectly controls, is controlled by or falls under joint control from Takeaway.com Group BV.

2. These Terms and Conditions apply to the Takeaway.com Awards and its Participants agree to these Terms and Conditions. Participants who violate these Terms and Conditions will be excluded from participating in the Promotion. 

3. Employees of Just Eat Takeaway.com, their associated, affiliated or subsidiary companies, and their families, agents or anyone connected with the Promotion are excluded from participating in the Promotion.

4. The Promotion starts on the 4th of october 2021 and ends in january 2022 (‘’Promotion Period’’).

5. The Takeaway.com Awards will be held on the Takeaway.com platform

6. To be eligible to enter the Promotion and have a chance to win a Restaurant Prize, in the Takeaway.com Awards, the Participant must:

а. Be connected and available online at Takeaway.com for the duration of the entire Promotion Period.

b. Be established in Bulgaria and / or in one of the participating cities; and

c. Be nominated for one of the awards

(All together, the ‘’Eligibility Criteria’’)

7. The Participant who has fulfilled the Eligibility Criteria can win one or more Restaurant Prizes. The winners are determined impartially by Just Eat Takeaway.com.

8. Just Eat Takeaway.com does not charge communication costs for participation in the Takeaway.com Awards.

9. Just Eat Takeaway.com reserves the right to withdraw or suspend the Promotion at any time without prior written notice and/or to alter or amend these Terms and Conditions at any time, without liability to any Participants. 

10. Promotion materials relating to the Promotion also form part of these Terms and Conditions but in the event of any conflict between such promotional materials and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions take precedence.

11. Just Eat Takeaway.com may refuse or exclude nominees and winners in its sole discretion, without giving a reason and without being liable for any damage suffered by the Participant.

12. The Promoter reserves the right to disqualify any consumer or restaurant Participant believes not to be in compliance with these Terms and Conditions or not participating within the spirit of the Promotion or suspects of participating in any unfair or unjust behaviour. The Promoter reserves the right to use their discretion in all respects and to enforce any penalty or sanction they deem appropriate. If fraud by a Participant is assumed or confirmed, the participant in question will be immediately disqualified. The following will at any case be understood as fraud: forging, buying and/or otherwise influencing Takeaway.com reviews for the Awards. 

Selection and announcement of the winners - Restaurants

13. The winners of the Takeaway.com Awards Restaurant Prizes are determined based on their overall performance on Takeaway.com.

14. 'The winners of the Takeaway.com Awards Prizes are determined by the discretion of Just Eat Takeaway.com and based on the Nomination Factors, the restaurant’s review ratings and how closely they are relevant to the awards category.''

15. Winners of the Takeaway.com Awards Restaurant Prizes guarantee that the personal information provided to Just Eat Takeaway.com is correct, truthful and complete.

16. The complete list of winners will be announced no later than 31-01-2022 on the Takeaway.com Partner Blog using the Participant’s restaurant name.

Prizes - Restaurants 

18. The winners in any category can win the following Restaurant Prizes:

a. Takeaway.com trophy

b. Extra visibility in the restaurant listing on the Takeaway.com platform for one year

c. An unique range of merchandise items to use for delivery

d. Social media assets for restaurant partners to use on their own social media 

e. 250 discount vouchers for your restaurant to spread amongst consumers

f. a free week of “TopRank”, to be organised and managed by Just Eat Takeaway.com (for clarity: there will be no refund(s) for Restaurant’s own TopRank campaigns). 

19. Where the Prize awarded is vouchers to the Partner Webshop, the redemption of those vouchers will be subject to the General Terms and Conditions of the Partner Webshop and any additional terms and conditions communicated to the relevant winner at the time such voucher is issued.

20. If you don’t win, but have been nominated for a category, you will receive a runner-up winners pack. The runner up winners pack consists of 

a. Takeaway.com branded backpack; and 

b. Social media assets for restaurant partners to use on their own social media 

Terms applicable for both Consumer Prizes and Restaurant Prizes

21. Prizes cannot be transferred, sold or exchanged for cash or other goods, prizes or services. In case the Participant refuses a Prize, the Prize remains the property of Just Eat Takeaway.com.

22. Prizes are subject to availability. The Promoter retains the right to substitute the Prizes (or any part thereof) with another prize of equivalent or higher value in the event the original Prize(s) offered are not available or due to an event beyond the reasonable control of the Promoter (including but not limited to where the Prize is withdrawn by the provider of that Prize before the Promotion takes place). 

23. Prizes are personal and non-transferable.

24. Each Participant can win a maximum of one Prize unless stated otherwise in these Terms and Conditions.

Privacy

25. Both the privacy statement of Just Eat Takeaway.com for restaurant owners, which can be found at https://restaurants.takeaway.com, and the General Data Protection Regulation (GDPR) apply to the personal information provided by the Participant is shared in connection with the Takeaway.com Awards.

26. Participants agree that if they win a Restaurant Prize, they will be announced as the winners using their first and last name, as well as the name of the restaurant on  the Takeaway.com Partner Blog (https://www.takeaway.com/bg/partnyori/blog) and the social media channels of Just Eat Takeaway.com.

27. Just Eat Takeaway.com cannot be held liable for the processing of personal data by social media channels. We advise you to read the privacy statements of social media channels for more information about the processing of personal data by the social media channels.

Liability

28. Participants acknowledge that participation in the Takeaway.com Awards is at their own risk.

29. The Promoter accepts no responsibility for any damage, loss, liabilities, injury or disappointment incurred or suffered by an Participant or his/her/their accompanying companions as a result of entering the Promotion or accepting any Prize. 

30. Nothing in these Terms and Conditions shall exclude the liability of the Promoter for death or personal injury caused by negligence, or for fraud or fraudulent misrepresentation.

31. If the Promotion is terminated, amended or suspended for any reason, Just Eat Takeaway.com and third parties engaged by Just Eat Takeaway.com are not liable for any damage or costs incurred by Participants and Participants are not entitled to compensation.

32. Just Eat Takeaway.com and third parties engaged by Just Eat Takeaway.com are not liable for malfunctions in the network, hardware or software due to social media channels as a result of which data is delayed or lost.

33. Print material, including flyers, is subject to printing errors.

Other

34. These Terms and Conditions can be accessed and downloaded at this page.

35. These Terms and Conditions will not be adjusted by Just Eat Takeaway.com during the Promotion Period of the Takeaway.com Awards, subject to obvious errors and spelling errors.

36. These Terms and Conditions are governed by Dutch law. All disputes arising from the Takeaway.com Awards or these Terms and Conditions will be submitted to the competent court in Amsterdam (the Netherlands)

37. Any gambling taxes due in respect of this Promotion and/or any withholding tax that must be withheld from a Prize are for the account of Just Eat Takeaway.com. 

38. Any taxes (other than gambling taxes and/or withholding taxes) due in respect of this Promotion are for the account of the winner.

39. A winner should consult their own (tax) advisors regarding the local tax and legal consequences of winning a Prize as won Prizes may need to be declared to the local (tax) authorities.

40. For complaints about the Takeaway.com Awards, please contact Just Eat Takeaway.com’s customer service.

41. If restaurants do not wish to participate, please reach out to Just Eat Takeaway.com’s customer service via [email protected].

Contact details:

 

Bul. Bulgaria 109, fl-1, office 27

Manastirski livadi

1404 Sofia

0700 10 400