Общи условия на кампанията “Фотоконкурс на Takeaway.com - Спечелете билети за ЕURO 2020”

Тези Общи условия са приложими за Кампанията “Фотоконкурс на Takeaway.com - Спечелете билети за ЕURO 2020” („Кампанията“) от Takeaway.com Central Core B.V., която се провежда от 4-05-2021 до 9-05-2021. Ресторантите могат да участват в тази кампания, като изпратят креативна снимка, съдържаща оранжеви стоки на Takeaway.com и нещо, свързано с футбола. Победителите с най-оригиналните снимки ще спечелят билети за EURO 2020 (билетите се раздават по двойки за по 2-ма души).

Общи условия

1. Кампанията се организира от Takeaway.com Central Core BV - частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно законодателството на Нидерландия, със седалище на адрес: Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam и действащо за собствена сметка и от името на всяко юридическо лице или лице, което контролира, е контролирано от или което се намира под общия контрол, пряко или непряко, на Takeaway.com Group BV (наричано по-долу „Takeaway.com“).

2. С участието си в Кампанията, Вие, наричани по-долу „Участник“, декларирате, че сте съгласен(на) с тези Общи условия.

3. Кампанията ще започне на 4-05-2021 и ще приключи на 9-05-2021.

4. Участниците, които действат в нарушение на тези условия, ще бъдат изключени от участие в Кампанията.

Кампанията

5. Кампанията е регистрирана на платформата за проучване „getfeedback.com“, където ресторантите могат да качат своите снимки за състезанието. Кампанията се провежда в Холандия, Белгия, Австрия, Швейцария, Полша, Франция, Румъния, България и Португалия.

6. За да участва в кампанията, Участникът трябва:

а. Да се съгласи с условията, че снимката, която е качена от ресторантa, може да се използва за търговски цели на Takeaway.com и UEFA.

б.Да изпрати креативна снимка, съдържаща:

i. Oранжева стока с логото на Takeaway.com 

ii. Елемент или тема, свързани с футбола

7. Участникът, който е изпълнил условия a и б от член 5, може да спечели една от наградите. Победителят се избира в зависимост от оригиналността и уместността на реакцията им.

8. Участниците могат да участват в кампанията най-много един път. Участниците, които участват повече от веднъж, ще бъдат изключени от Кампанията и вече не отговарят на условията за наградата.

9. Takeaway.com не начислява разходи за комуникация за участие в кампанията.

10. Takeaway.com си запазва правото да спре, отмени или удължи Кампанията по всяко време и може да направи това по свое усмотрение.

Участници

11. Всеки може да участва в Кампанията с изключение на (членове на семейството на) служители на Takeaway.com, компании от групата на Takeaway.com и трети лица, ангажирани от Takeaway.com за изпълнението на тази Кампания. 

12. За участие в Кампанията е необходима минимална възраст от 18 години. Участници на възраст под 18 години трябва да имат разрешение от техните родители или настойници, за да участват в Кампанията. Ние обаче не сме в състояние да проверим дали даден Участник е на възраст над 18 години. Затова съветваме родителите да участват в онлайн дейностите на своите деца. 

13.Takeaway.com може да откаже или да изключи Участници по свое усмотрение, без да посочва причина за това и без да носи отговорност за щети на Участника.

14. Снимките трябва да са оригиналната работа на Участника, който ги изпраща. Участниците потвърждават, че притежават всички права (включително, но не само авторски права) върху всички изображения, които изпращат.

Награди

15. Наградените награди са:

a. EURO 2020 билети за мач на UEFA EURO 2020 + туристически пакети.

I. За победителите в България: 10x (5 двойки) мач за осминафинал (RO16) в Унгария или Румъния, включително пътуване до и от града домакин и настаняване на стойност хиляда сто двадесет и пет евро (€ 1225,-). Всички цени са изразени в евро и включват ДДС.

16. С влизането си в Кампанията, Участникът признава и се съгласява, че броят на наличните билети за Кампанията зависи от броя на билетите, разпределени от UEFA на Takeaway.com. Takeaway.com може, по свое усмотрение, едностранно да промени броя на билетите за UEFA EURO 2020, които ще бъдат връчени в рамките на или във връзка с Кампанията, ако UEFA реши да промени броя на билетите, които ще бъдат разпределени. Takeaway.com не може да носи отговорност за загуби, разходи или щети, произтичащи от или свързани с такова изменение.

17. Наградите не могат да бъдат заменени за пари или други стоки или услуги. Билетите се присъждат за предварително определени мачове; победителите нямат право да избират мача, който биха искали да посетят. В случай на отказ от наградата, наградата ще остане собственост на Takeaway.com. 

18. Takeaway.com може да промени наградата след консултация и само със съгласието на победителя от конкретната награда.

19. Наградите са лични и не могат да се прехвърлят.

Избор и обявяване на победителите

20. Победителите ще бъдат избрани от жури въз основа на оригиналност, начин на заснемане на снимката и изпълнение на условията, посочени в точка 5.б. Изборът се извършва между 10-05-2021 и 12-05-2021.

21. Акаунт мениджър от Takeaway.com ще се обади на победителите в кампанията най-късно на 16-05-2021. След това обаждане Takeaway.com ще поиска от победителя да предостави своето име и фамилия и данни за контакт във формуляр.

22. Победител, спечелил билети за мач на UEFA EURO 2020, ще бъде помолен да предостави още подробности и определени уверения, като попълни формуляр. Ако победителят (включително от името на съпровождащия) (i) не отговори; (ii) не попълва формуляра напълно и правилно; (iii) не е съгласен с Условията и условията за продажба на билети за UEFA EURO 2020 и придружаващите документи (iv) посочва във формуляра, че не е в състояние да присъства на съответния мач; (v) посочва във формуляра, че няма валиден паспорт; или (vi) показва, че той / тя физически не е в състояние да пътува, тогава наградата ще бъде отнета или дадена на друг Участник.

23. Победителите в Кампанията гарантират, че личната информация, предоставена на Takeaway.com, е вярна, достоверна и пълна.

24. Takeaway.com няма да отговаря по отношение на резултатите от Кампанията.

25. Победителят предоставя на Takeaway.com неотменяемо и неограничено право да използва снимката, подадена в Кампанията, за маркетингови цели.

Защита на данните

26. Декларацията за защита на данните на Takeaway.com. и Общият регламент за защита на данните се прилагат към личната информация, споделена от Участника във връзка с тази Кампания.

27. Личната информация, предоставена от Участника на Takeaway.com във връзка с Кампанията, се използва за информиране на Участника за Кампанията и за информиране на Участника, ако е спечелил награда. Тези данни ще бъдат изтрити след три месеца.

Отговорност

28. Всеки Участник ще обезщети Takeaway.com срещу всякакви искове, твърдящи, че предоставената снимка нарушава правата на трети страни, включително без ограничение права на интелектуална собственост.

29. Вие признавате, че участието в Кампанията е на Ваш собствен риск.

30. Takeaway.com не носи отговорност за щети или наранявания на имущество и/или лица в резултат на използването на наградата.

31. Takeaway.com не гарантира качеството на наградите, предоставяни от трети страни. 

32. Всякаква отговорност на Takeaway.com във връзка с използването и / или валидността на UEFA EURO 2020 билетите, организирането на настаняването и / или на пътуването, е изрично изключена. След като билетите бъдат присъдени на победителя, всяко по-нататъшно използване се урежда изрично от Общите условия, прилагани от UEFA, които могат да бъдат намерени тук. В никакъв случай Takeaway.com не може да носи отговорност за всякакви загуби, разходи или щети, произтичащи от или свързани с отлагането, анулирането, изоставянето, промяната на мястото, намаляването на капацитета на стадиона или играта при затворени врати на мач на UEFA EURO 2020 или невъзможността иначе да присъства на такъв мач. 

33. Ако състезанието бъде прекратено, изменено или спряно по каквато и да е причина, Takeaway.com и трети страни, ангажирани от Takeaway.com, не носят отговорност за щети или разходи, направени от Участниците, и Участниците нямат право на обезщетение.

Други

34. Тези Общи условия на Кампанията могат да бъдат намерени и изтеглени тук

35. Тези условия на Кампанията няма да бъдат променяни от Takeaway.com по време на срока на Кампанията.

36. За тези условия се прилага законодателството на Нидерландия. Всеки спор, произтичащ от тази Кампания или тези условия, ще бъде представен на компетентния съд в Амстердам (Нидерландия). 

37. Данъците за хазарт, дължими за тази Кампания и/или всеки данък, който трябва да бъде удържан от наградата, ще бъдат начислени на Takeaway.com.

38. Всички данъци (или други данъци за хазарт), дължими по отношение на тази Кампания, са за сметка на Победителя.

39. Ако спечелите награда, винаги се консултирайте със своят данъчен съветник относно местните данъци и правните последици от спечелването на награда, тъй като може да се наложи спечелените награди да бъдат декларирани пред местните (данъчни) власти.

40. За оплаквания относно Кампанията, моля, свържете се с обслужването на клиенти на Takeaway.com.

Контакти:

Бул. България -етаж 1, офис 27

Кв. Манастирски ливади 1404 София

Имейл: bg@takeaway.com

Teл: 0700 10 400

_________________________________________________________________

JET Campaign Terms & Conditions Photo Contest

These terms & conditions are applicable to the campaign Photo Contest (“Campaign”) by Takeaway.com Central Core B.V., which runs from 4-05-2021 until 9-05-2021. Restaurants can participate in this campaign by sending in a creative photo, containing orange JET merchandise and something related to football.The most original photos will win EURO 2020 tickets (tickets are awarded in pairs of 2).

General

1. The Campaign is organized by Takeaway.com Central Core B.V. a private limited liability company incorporated under Dutch law, having its registered office at Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam and acting for itself and on behalf of any corporate entity or person that controls, are controlled by or under the common control, directly or indirectly, with Takeaway.com Group B.V. (hereinafter referred to as ‘JET’). 

2. By participating in the Campaign you, hereinafter also referred to as “Participant”, declare to agree with these terms and conditions.

3. The Campaign will start at 4-05-2021 and ends at 9-05-2021.

4. Participants that act in violation with these conditions will be excluded from participation in the Campaign. 

The Campaign 

5. The Campaign is enrolled on a survey platform ‘getfeedback.com’ where restaurants can leave their photo for the contest.The campaign is enrolled in The Netherlands, Belgium, Austria, Switzerland, Poland, France, Romania, Bulgaria and Portugal.

6. To take part in the Campaign the Participant has to:

a. Agree to the terms that the picture the restaurants send it, can be used for commercial purposes JET and UEFA.

b. Send in a creative photo containing:

i. A piece of orange JET merchandise

ii. A football related element or theme

7. The participant who has fulfilled conditions a and b from article 5 can win one of the prizes.The winner is chosen in function of the originality and relevance of their reaction.

8. Participants may participate in the Campaign at most once. Participants who participate more than once, will be excluded from the Campaign and are no longer eligible for the prize. 

9. No communication costs are charged by JET for participating in the Campaign. 

10. JET reserves the right to suspend, revoke or extend the Campaign at any time and may do so in its sole discretion. 

Participants

11. Everyone can participate in the Campaign with the exceptions of (family members of) employees of JET, group companies of JET and third parties engaged by JET for the execution of this Campaign. 

12. A minimum age of 18 years is required for participation in the Campaign. Participants younger than 18 years of age need to have permission from their parents or guardians to participate in the Campaign. However, we cannot verify whether a Participant is over 18. We therefore advise parents to be involved in their children’s online activities. 

13. JET may refuse or exclude Participants in its sole discretion, without giving a reason and without being liable for any damage of the Participant.

14. Photographs must be the original work of the Participant submitting them. Partipants confirm they own all rights (including but not limited to copyright) in all images they submit.  

Prizes

15. The awarded prizes are: 

a. EURO 2020 tickets to an UEFA EURO 2020 match + travel packages.

I. For the winners in Bulgaria:  10x (5 pairs) a RO16 (Round of 16) match in Hungary or Romania including travel to and from the host city and accommodation worth one thousand, one hundred twenty-five euro (€ 1225,-). All prices are expressed in euros and include VAT.

16. By entering into the Campaign, the Participant acknowledges and agrees that the number of tickets available for the Campaign is dependent on the number of tickets allocated by UEFA to JET. JET may, at its sole discretion, unilaterally change the number of UEFA EURO 2020 tickets to be awarded under or in connection with the Campaign if UEFA decides to amend the number of tickets that will be allocated. JET cannot be held liable for any losses, costs or damages arising from or related to such amendment.

17. Prizes cannot be exchanged for money or other tickets, goods or services. Tickets are awarded for predetermined matches; winners are not entitled to choose the match they would like to visit. In case of refusal of the prize and/or the prize cannot be paid, the prize will remain property of JET. 

18. JET can change the prize in consultation with, and only with consent of the winner of the specific prize. 

19. Prizes are personal and are not transferable. 

Selection and announcing the winners

20. The winners will be selected by a jury based on originality, execution of the photo and fulfillment of the conditions set forth under Clause 5.b. The selection takes place between 10-05-2021 and 12-05-2021.

21. The winners of the Campaign will be called by an Accountmanager from JET at the latest on 16-05-2021. After this call JET will ask the winner to provide his/her first and last name and contact details in a form. 

22. A winner who has won tickets for a UEFA EURO2020 match will be asked to provide some more details and certain assurances by filling out a form. If the winner (including on behalf of accompany) (i) does not respond; (ii) does not fill out the form completely and correctly; (iii) does not agree to the UEFA EURO 2020 Ticketing Terms and Conditions and Associated Documents (iv) indicates on the form that he/she is unable to attend the relevant match; (v) indicates on the form that he/she doesn’t have a valid passport; or (vi) indicates that he/she is physically not able to travel, then the prize will be forfeited or given to another Participant. 

23. Winners of the Campaign guarantee that the personal information provided to JET are correct, truthful and complete. 

24. JET will not correspond in regard to the results of the Campaign.

25. The winner provides JET with a non-revocable, unlimited right to use the photo submitted in the Campaign for marketing purposes.

Privacy

26. JET’s privacy statement and the General Data Protection Regulation apply to the personal information shared by participants in connection to this Campaign. 

27. The personal information made available by the Participant toJET in connection to the Campaign is used to inform the Participant about the Campaign and to inform the Participant if he/she has won a prize. This data will be deleted after three months.

Liability

 

28. Each Participant shall indemnify JET against any claims alleging the photograph submitted infringes any third party rights, including without limitation intellectual property rights. 

29. You acknowledge that participation in the Campaign is at your own risk.

30. JET is not liable for any damage or injury to property and/or persons resulting from the use of the prize. 

31. JET does not guarantee the quality of the prizes provided by third parties. 

32. Any and all liability of JET in relation to the use and/or validity of the UEFA EURO2020 tickets, accommodation and/or travel arrangements is expressly excluded. Once the tickets have been awarded to the winner, any further use shall be governed exclusively by the terms and conditions applied by UEFA, which can be found here. Under no circumstances can JET be held liable for any losses, costs or damages arising from or related to the postponement, cancellation, abandonment, change of venue, reduction of stadium capacity or the playing behind closed doors of a UEFA EURO 2020 match or the inability otherwise to attend such a match.

33. If the competition is terminated, modified or suspended for any reason whatsoever, JET and third parties engaged by JET, are not liable for any damage of or costs made by Participants and Participants are not entitled to compensation. 

Others

34. These Campaign terms and conditions can be found and downloaded here

35. These Campaign terms and conditions will not be changed by JET during the term of the Campaign. 

36. Dutch law applies to these terms and conditions. Any dispute arising from this campaign or these conditions will be submitted to the competent court in Amsterdam (the Netherlands). 

37. Any gambling taxes due in respect of this Campaign and/or any withholding tax that must be withheld from a prize are for the account of JET. 

38. Any taxes (or other gambling taxes) due in respect of this Campaign are for the account of the Winner.

39. A winner should consult their own (tax) advisor regarding the local tax and legal consequences of winning a prize as won prizes may need to be declared to the local (tax) authorities.

40. For complaints about the Campaign, please contact the JET customer service. 

Contact details:

109 Bulgaria Blvd floor -1, office 27

Manastirski Livadi Quarter

1404 Sofia

Email: bg@takeaway.com

Tel: 0700 10 400