Algemene voorwaarden

Op de Marketplace van Takeaway.com kunt U merchandise en producten kopen voor Uw restaurant. In deze Algemene Voorwaarden beschrijven We de voorwaarden, rechten en plichten die bij het bestellen van Producten van Takeaway.com via de Marketplace komen kijken.

1 - Definities

We gebruiken in deze Algemene Voorwaarden de volgende definities:

Algemene Voorwaarden - deze algemene voorwaarden;

Andere Verkopers - een derde partij niet zijnde Wij die via de Marketplace Producten aanbiedt;

Herroepingsrecht - de mogelijkheid om binnen bepaalde tijd van de Overeenkomst af te zien;

U - de eigenaar of vertegenwoordiger van een bij Takeaway.com aangesloten restaurant, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland [of het Belgisch Handelsregister] en waarmee Wij een Overeenkomst aangaan dan wel aan wie Wij een aanbieding doen;

Overeenkomst - een bestelling van Producten van Takeaway.com door U via de Marketplace;

Producten – producten en diensten die via de Marketplace worden aangeboden door Ons of Andere Verkopers;

Product(en) van Takeaway.com - Producten die via de Marketplace aangeboden worden door Ons;

Product(en) van Andere Verkopers – Producten die via de Marketplace aangeboden worden door Andere Verkopers;

Marketplace - de omgeving waarop door Ons en Andere Verkopers Producten en Producten van Andere Verkopers aan U worden aangeboden;

Wij / ons - Takeaway.com Central Core B.V., in België handelend onder Takeaway.com.

2 - Identiteit

Wij zijn Takeaway.com European Operations B.V., handelend onder de naam Takeaway.com

Ons adres: Havenlaan 86C 1000 Brussel

Onze webportal: www.takeaway.com

En voor u als restaurant eigenaar: restaurants.takeaway.coml (let op, géén www)

Voor vragen zijn we 7 dagen per week bereikbaar op: 02 375 92 32

Maandag t/m zondag: 09.30 tot 23.00

Mailen mag ook: [email protected]

Voor officiële zaken:

KVK-nummer: 684,675,983

BTW NR.: BE0684.675.983

3 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst met betrekking tot Producten van Takeaway.com via de Marketplace, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door een bestelling te plaatsen accepteer U deze Algemene Voorwaarden. Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de Marketplace. Indien U nadat de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd een bestelling plaatst, aanvaardt U daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Bekijk ze daarom goed voordat U een bestelling plaatst, zo weet U altijd wat U van Ons kunt verwachten.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van U wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ook wanneer Wij aparte voorwaarden bieden bij een Product van Takeaway.com gelden deze Algemene Voorwaarden.

Let op: deze Algemene Voorwaarden gelden niet bij bestellingen van Producten van Andere Verkopers die via Onze Marketplace. Lees hiervoor de Algemene Voorwaarden Kopen bij Andere Verkopers

4 - Aanbod

Ieder aanbod van Ons in de Marketplace is vrijblijvend. Wij streven ernaar voor elk aanbod alle informatie die U nodig hebt om een goed beeld te vormen te vermelden, zodat het voor U en voor Ons duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan een aanbod verbonden zijn. Een kennelijke vergissing of fout in het aanbod of Marketplace bindt Ons niet.

Let op: Wij bieden de Marketplace alleen aan voor U als eigenaar of vertegenwoordiger van een bij Takeaway.com aangesloten restaurant. Alle Producten worden enkel verkocht in kleine hoeveelheden en voor Uw eigen gebruik als restaurant, en zijn expliciet niet bedoeld voor andere doeleinden, zoals, maar niet uitsluitend, de verdere verhandeling of (door)verkoop.

Indien Wij vermoeden dat U desondanks de Marketplace gebruikt voor andere doeleinden dan Uw eigen gebruik hebben Wij de mogelijkheid om hiervoor een per direct opeisbare boete op te leggen ter hoogte van het prijsverschil waaronder het Product via de Marketplace wordt aangeboden, en de prijs waaronder het Product vervolgens door U wordt aangeboden en/of verhandeld. Onder het verder verhandelen of (door)verkopen van Producten wordt in ieder geval begrepen iedere verhandeling van via de Marketplace verkregen Producten tegen betaling. Boetes dienen binnen 7 dagen te worden betaald.

5 - Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door U van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

Wij bevestigen U per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en vermelden daarbij de relevante informatie en gegevens die U nodig heeft bij Uw bestelling. Ook kunt U in Onze Marketplace onder “Mijn account” alle gegevens en de status van gemaakte orders bekijken.

Wij hebben het recht om te informeren en/of te onderzoeken of U aan de huidige en toekomstige betalingsverplichtingen kunt voldoen, en of U aan deze Algemene Voorwaarden houdt. Mochten Wij om wat voor reden dan ook vermoeden dat dit niet het geval is of zal zijn, dan hebben Wij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren, te annuleren of er bijzondere voorwaarden aan te verbinden.

Indien U deze Algemene Voorwaarden of andere van toepassing zijnde voorwaarden (inclusief de Algemene Voorwaarden voor Restaurants) schendt hebben Wij de mogelijkheid om Onze samenwerking met U per direct te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging. Wij houden Ons het recht voor om verdere gerechtelijke stappen te nemen om eventuele (aanvullende) schade te claimen wanneer deze niet gedekt wordt door de in rekening gebrachte boetes.

6 - Prijs

In Onze Marketplace worden bij Producten de prijzen duidelijk vermeld. Acties en aanbiedingen worden duidelijk zichtbaar aangegeven. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien U voor Uw bestelling bezorgkosten moet betalen, geven We U dit duidelijk aan voordat U de bestelling bevestigt.

7 - Nakoming en garanties

Wij staan ervoor in dat de Producten van Takeaway.com naar redelijkheid voldoen aan de specificaties die op de Marketplace vermeld staan. Wij spannen Ons in om de eigenschappen van Producten van Takeaway.com, zoals de materialen en de kleuren, zo goed mogelijk weer te geven.

Let op: Wij bieden geen garantie voor gebreken aan Producten van Takeaway.com die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Wij geen invloed kunnen uitoefenen, zoals weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door U. Wij bieden geen enkele vorm van garantie wanneer Producten van Takeaway.com verkeerd of onzorgvuldig zijn gebruikt.

8 - Niet tevreden?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met Onze Klantenservice. Controleer meteen na ontvangst of het Product van Takeaway.com geen gebreken vertoont en of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met dat wat daarover is afgesproken. Wanneer van toepassing, hebben wij het recht te beoordelen of U recht hebt op een nieuw Product van Takeaway.com of dat U het aankoopbedrag, of een deel daarvan, terug krijgt. Heeft U het Product van Takeaway.com zodanig gebruikt dat het niet meer in ‘nieuwstaat’ is, dan verliest U het recht om het aankoopbedrag terug te krijgen. Zorg ook dat U het Product van Takeaway.com met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Ons kunt retourneren en volg daarbij de instructies van de Klantenservice op.

9 - Uitsluiting herroepingsrecht

De wettelijke bedenktijd bij verkoop op afstand is niet van toepassing op bestellingen via Onze Marketplace, omdat het geen consumentenkoop betreft. Daarnaast kunnen in ieder geval de volgende Producten niet geretourneerd worden:

producten die als “outlet” artikel aangemerkt zijn in de Marketplace;

gepersonaliseerde producten;

verbruiksartikelen zoals servetten, tasjes en pizzadozen, waarvan de verpakking is geopend;

ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen;

Producten van Andere Verkopers die door Andere Verkopers aangeboden worden op Onze Marketplace.

10 - Levering en uitvoering

Wij gaan zorgvuldig om met het in ontvangst nemen en het uitvoeren van bestellingen. Wij leveren op het adres dat U aan Ons hebt doorgegeven, controleer het dan ook goed voor U de bestelling plaatst. Op Onze Marketplace geven We U een indicatie van de levertijd van ieder Product, let op: dit is slechts een indicatie en U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Bestellingen worden normaal gesproken binnen 2 werkdagen overgedragen aan de vervoerder. Gepersonaliseerde producten worden doorgaans binnen 5 werkdagen aan de vervoerder overgedragen. Bestellingen kunnen door onvoorziene omstandigheden vertraging oplopen. Mocht U van een bestelling na 10 werkdagen nog geen Track & Trace code ontvangen hebben, neem dan contact op met de Klantenservice. Zij kunnen uitzoeken wat de status van Uw bestelling is.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten van Takeaway.com dragen Wij tot het moment dat het door U, of iemand die namens U mag tekenen, in ontvangst genomen wordt.

11 - Betaling

Betalingen voor Producten van Takeaway.com worden, na goedkeuring door Ons, opgenomen in de verzamelfactuur die U wekelijks van Ons ontvangt. De kosten van Uw bestelling of koop worden in mindering gebracht op omzet uit online betalingen vanuit andere platformen van Takeaway.com. Voor betalen op rekening gelden dezelfde voorwaarden als in Onze Algemene Voorwaarden voor Restaurants.

12 - Klachtenregeling

Toch niet tevreden met de Producten van Takeaway.com of de afhandeling van Uw bestelling? Wij behandelen U klacht zo goed mogelijk. Neem contact met Ons op en beschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is, dan kunnen We U zo snel mogelijk helpen. Wij helpen U direct of U hoort van Ons hoeveel tijd Wij nodig hebben. Uiterlijk binnen 14 dagen na het melden van de klacht kunt U van Ons een reactie verwachten.

13 - Aansprakelijkheid

Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden. Directe schade bestaat alleen uit de redelijke kosten die U hebt gemaakt om:

de oorzaak en de omvang van de schade te bepalen,

te zorgen dat Onze gebrekkige prestatie toch aan de Overeenkomst beantwoord, voor zover deze aan Ons toegerekend kunnen worden, en

directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden te voorkomen of beperken.

Iedere aansprakelijkheid voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door U aan Ons betaalde factuurbedrag van de Marketplace in de maand waarin de schade heeft plaatsgevonden (inclusief gemaakte verzendkosten).

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Wij zijn uitgegaan van door of namens U verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ons of Onze leidinggevende ondergeschikten.

U vrijwaart Ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ons toerekenbaar is.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

14 - Ongeldige bepaling

Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

15 - Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsnamen, merken, logo’s, productbeschrijvingen, afbeeldingen, illustraties en overige ontwerpen van het Marketplace platform liggen bij Takeaway.com Central Core B.V. of haar licentiegevers. Ieder gebruik van de Marketplace of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor Uw eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ons.

16 – Privacy

We gaan zorgvuldig met Uw gegevens om. Bekijk voor meer informatie hierover Ons Privacy Statement.

17 - Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen U en Takeaway.com is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

18 - Aanvullende voorwaarden voor abonnementen

a) De voorwaarden van deze sectie [18] zijn enkel van toepassing met betrekking tot uw deelname aan abonnementsaanbiedingen voor producten van Takeaway.com die van tijd tot tijd beschikbaar zijn op onze Partner Webshop (een "Abonnement"). In het kader van een Abonnement, bieden wij regelmatig geplande leveringen van bepaalde producten van Thuisbezorgd.nl. aan waar aangegeven op onze Partner Webshop (de "Abonnementsproducten"). De selectie van beschikbare Abonnementen kan variëren naargelang het tijdstip. Tenzij anders vermeld, blijven alle andere voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden van toepassing op Abonnementsproducten alsof het om elke andere bestelling van producten van Takeaway.com. via onze Partner Webshop gaat.

(b) Wij kunnen verschillende Abonnementen aanbieden die verschillende voorwaarden en beperkingen kunnen hebben, met inbegrip van, onder andere, de ingangsdatum van een Abonnement, de toepasselijke prijs, de vereisten om in aanmerking te komen, de frequentie van de leveringen van Abonnementsproducten (in de betreffende factureringsperiode), de berekening van de Abonnementsvolumes en uw en onze annuleringsrechten. In alle gevallen worden deze voorwaarden aan u meegedeeld voordat u op "Abonneer nu" klikt of in andere mededelingen die aan u worden gedaan. U kunt ook de details van uw actieve abonnementen vinden door de Partner Web Store te bezoeken en te klikken op het onderdeel "Abonnementen" in het gedeelte "Mijn Account". U kunt ook van tijd tot tijd de frequentie van leveringen met abonnementsproducten wijzigen (en op uw beurt ook de betreffende factureringsperiode aanpassen), zoals aangegeven op de pagina "Abonnementen" in het gedeelte "Mijn Account".

(c) Om u te abonneren, klikt u op "Nu abonneren" (of een vergelijkbare formulering) waar aangegeven op de webpagina van de Partnerwebshop. Tenzij anders aan u meegedeeld, zullen wij verwijzen naar het totaal aantal bestellingen dat voor uw Restaurant op Takeaway.com werd geplaatst in de vorige maand om het aantal items te berekenen dat aan u moet worden geleverd onder een abonnement in een periode. Indien nodig kunt u zoals gewoonlijk bestellingen plaatsen voor bijkomende producten van Takeaway.com op onze partnerwebshop. Na de voltooiing van het abonnement zullen wij u een orderbevestiging sturen telkens wanneer de relevante producten van het abonnement geleverd moeten worden in overeenstemming met clausule 10 hierboven.

(d) Alle door u verschuldigde bedragen met betrekking tot een Abonnement zullen worden verwerkt in overeenstemming met de relevante factureringsperiode die u selecteert wanneer u zich aanmeldt voor dat Abonnement. Voor elk van uw abonnementen kunt u uw factureringsperiode en eerstvolgende betalingsdatum bekijken door naar de pagina "Abonnementen" in het gedeelte "Mijn Account" te gaan en "Details bekijken" te selecteren. Betalingen met betrekking tot een Abonnement worden gefactureerd en geïnd in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 11 hierboven en u machtigt ons om deze betalingen voor de duur van uw Abonnement te innen.

(e) Tenzij op de desbetreffende productpagina anders is vermeld, wordt elk Abonnement voor onbepaalde tijd voortgezet, tenzij het door u of door ons wordt opgezegd.

(f) Indien u een abonnement niet wenst voort te zetten, kunt u dit te allen tijde opzeggen. Om een abonnement te annuleren, opent u de pagina "Abonnementen" in het gedeelte "Mijn Account" en volgt u de instructies om te annuleren. Als u echter een abonnement minder dan 2 dagen voor de volgende verzenddatum (zoals aangegeven in uw "Mijn Account" gedeelte) opzegt, zal uw opzegging pas van kracht worden na de verzending van de betreffende abonnementsproducten en kunnen de u toegezonden abonnementsproducten nog steeds in rekening worden gebracht. Na annulering zullen er geen verdere regelmatig geplande leveringen meer plaatsvinden als onderdeel van dat abonnement.

(g) Wij kunnen uw abonnement beëindigen door u 30 dagen van tevoren schriftelijk (eventueel per e-mail) op de hoogte te stellen, waarna er geen geplande leveringen meer zullen plaatsvinden in het kader van dat abonnement. Wij kunnen de voorwaarden (met inbegrip van de prijs) van uw abonnement eveneens wijzigen door u daarvan 30 dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen. Indien u niet akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, kunt u het abonnement te allen tijde opzeggen in overeenstemming met artikel [18(f)] hierboven.

(h) Indien een Abonnementsproduct niet op voorraad is op het tijdstip waarop het volgens de planning aan u verzonden dient te worden, zullen wij u van de vertraging op de hoogte stellen en indien het desbetreffende Abonnement kosteloos aan u wordt verstrekt, kunnen wij het artikel of de artikelen vervangen door een beschikbaar en geschikt vervangend artikel.

(i) uw abonnementen zijn alleen voor u persoonlijk en u mag uw abonnement(en) of de voordelen die aan uw abonnementsproducten zijn verbonden, niet overdragen of toewijzen aan een derde

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 25 maart 2022.