Privacyverklaring voor de webshop

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die gebruik maken van de webshop van Just Eat Takeaway.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Just Eat Takeaway.com Group B.V. (hierna “JET’’ genoemd).

JET is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en neemt uw privacy serieus. JET houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens dan ook aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens wij verwerken en waarom

JET verwerkt uw gegevens omdat u gebruikmaakt van onze webshop. Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

1. Bestelprocedure

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om uw bestelling in onze webshop uit te voeren, de rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met u. Daartoe verwerken wij de volgende gegevens:

- (Bedrijfs)naam

- Adresgegevens

- Contactgegevens

- KvK-nummer

- BTW-nummer

- Bestelgegevens

- Betalingsgegevens

2. Beoordelingen

Naast de bovengenoemde verwerkingen verwerken wij persoonsgegevens die u verstrekt bij het indienen van een beoordeling op onze webshop. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is dat u ermee heeft ingestemd (door een beoordeling te plaatsen), zoals bepaald in de AVG. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via ons privacyformulier. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens wanneer u een beoordeling plaatst:

- Naam (indien ingediend)

- Beoordeling

3. Klantendienst

Wanneer u contact opneemt met onze klantendienst, zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden of uw klacht te behandelen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is dat ze nodig zijn voor de uitvoering van een contract zoals omschreven in de AVG. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor de klantendienst:

- Naam

- Contactgegevens

- Adresgegevens (indien van toepassing)

- Betalingsgegevens (indien van toepassing)

- Opmerkingen (indien van toepassing)

4. Account

Om via onze webshop te kunnen bestellen moet je je registreren met een account. Dit account is nodig om ervoor te zorgen dat wij onze diensten alleen verlenen aan onze partnerrestaurants en anderen binnen de catering- en horecasector.

Als u geen restaurant bent dat op ons hoofdplatform is ingeschreven, kunnen wij u vragen om uw nummer van de Kamer van Koophandel en/of uw BTW-nummer, om er zeker van te zijn dat wij onze diensten alleen aan de horecasector leveren. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens om uw account aan te maken en bij te houden:

- (Bedrijfs)naam

- Contactgegevens

- Kamer van Koophandel nummer (indien van toepassing)

- BTW-nummer (indien van toepassing)

- Bestelgegevens

- Betalingsgegevens

5. Marketingberichten

Wij verwerken uw gegevens ook om u (gepersonaliseerde) marketingberichten en meldingen te kunnen sturen. Wij verwerken u persoonsgegevens voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming. Wanneer u uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van dergelijke berichten en meldingen wilt wijzigen, kunt u zich uitschrijven via de link in het bericht in kwestie. Wij verwerken de volgende gegevens voor marketingdoeleinden:

- Naam

- Contactgegevens

- Postcode

6. Campagnes en prijsvragen

JET verwerkt uw persoonsgegevens ook wanneer u meedoet aan een van onze campagnes en/of prijsvragen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor campagnes en/of prijsvragen alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij verwerken de volgende gegevens voor deze campagnes en prijsvragen:

- Naam

- Contactgegevens

- Adresgegevens (indien van toepassing)

- Bijdragen aan de campagne (indien van toepassing)

7. Cookies

Daarnaast gebruikt JET cookies voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. De gegevens van de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan de andere gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies.

Extra doeleinden

Wij zullen de via deze technologieën verkregen gegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden. Wanneer wij de gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen wij passende maatregelen nemen om u daarvan in kennis te stellen, in overeenstemming met het belang van de veranderingen die wij aanbrengen. Wanneer de toepasselijke wetgeving op gegevensbescherming dat vereist, zullen wij uw toestemming vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming

JET maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering om de overeenkomst met u uit te voeren en om ons platform te verbeteren. Als je een partnerrestaurant bent, gebruikt JET uw inkomstengegevens om een uitgavenlimiet in te stellen op basis van de inkomsten van het restaurant en gebruikt JET uw restaurantgegevens (bv. keukentype en menu) om u een meer gepersonaliseerde winkelervaring te bieden. Negatieve geautomatiseerde besluiten zullen altijd onderworpen zijn aan menselijke tussenkomst.

Delen met externe leveranciers

JET deelt uw persoonsgegevens met de externe leverancier in het geval u bij een externe leverancier besteld heeft, zodat die leverancier uw bestelling kan leveren. Als u bij een externe leverancier besteld heeft, bent u een directe klant van die leverancier, de leverancier heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en verplichtingen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Als u vragen heeft over hoe de leverancier met uw gegevens omgaat, moet u rechtstreeks met de leverancier contact opnemen.

Delen met anderen (die geen leveranciers zijn)

JET zal uw gegevens niet aan derden verkopen, en wij zullen ze alleen aan derden verstrekken als dat nodig is voor de uitvoering van ons contract met u, voor analytische en marketingdoeleinden, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw gegevens kunnen met de volgende partijen worden gedeeld:

- Software leveranciers

- Uitvoerende partners

- Bedrijven die onderzoek doen naar klanttevredenheid

- Analytische dienstverleners

- Aanbieders van klantenservice

Websites van derden

Onze website kan links naar websites van derden bevatten. Wanneer u dergelijke websites van derden bezoekt, moet u er rekening mee houden dat elk van deze websites zijn eigen privacyverklaring heeft. Hoewel JET met grote zorg websites uitkiest om naar te linken, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Waar uw gegevens naartoe worden gestuurd

Wij kunnen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte brengen. Dit kan inhouden dat de gegevens worden overgebracht naar of toegankelijk zijn vanuit andere rechtsgebieden die misschien niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als de EU-wetgeving betreffende gegevensbescherming. Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven, zullen wij rekening houden met alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de doorgifte van persoonsgegevens, en wanneer er geen besluit van de Europese Commissie (EC) over de adequaatheid van de gegevens bestaat, zullen wij ons baseren op passende garanties, waaronder door de EC goedgekeurde modelcontractbepalingen. Wij hebben soortgelijke passende waarborgen ingevoerd bij onze externe dienstverleners en nadere bijzonderheden kunnen op verzoek worden verstrekt.

Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor wij ze verzameld hebben, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportage-eisen. Om de geschikte bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke voorschriften.

In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren, zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht; in dat geval kunnen wij die informatie gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.

Rechten, vragen of klachten

Wij delen u mee dat u, wat de persoonsgegevens betreft, de rechten kunt uitoefenen waarin de AVG voorziet, waaronder: het recht om te verzoeken om toegang tot, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, en om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven), evenals het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Om uw rechten uit te oefenen (of om af te zien van andere vormen van marketing (zoals marketing per post of telemarketing), kunt u contact met ons opnemen via ons privacyformulier.

Afgezien daarvan horen wij ook graag van u als u vragen of suggesties heeft over hoe wij onze privacyprocedures kunnen verbeteren.

Beveiliging

JET neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste publicatie en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens nog steeds niet goed beschermd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met security-concerns@takeaway.com.

Bijwerkingen van deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer wij onze privacyverklaring bijwerken, zullen wij passende maatregelen nemen om u op de hoogte te brengen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Wanneer de toepasselijke wetgeving over de gegevensbescherming dat vereist, zullen wij uw toestemming vragen voor alle wezenlijke veranderingen in deze privacyverklaring.

Wij raden u aan deze verklaring regelmatig door te nemen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Contactgegevens

Als u vragen of zorgen heeft over deze privacyverklaring en/of onze privacypraktijken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming/privacyraad via ons privacyformulier of door contact op te nemen met:

Just Eat Takeaway.com Group B.V. Data Protection Officer / Privacy Council

Oosterdoksstraat 81

1012 DK Amsterdam

Nederland

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt en is voor het laatst bijgewerkt op [datum].